PPL Językowe - RAJSZEW


Przedszkole "Przy Lesie" w Rajszewie jest placówką o profilu językowym. Dlatego też, nasze Przedszkole w swojej ofercie zawiera m.in. zajęcia prowadzone w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Priorytetem jest dla nas nauka języka angielskigo, w ramach którego zajęcia odbywają się codziennie. Pozostałe języki wprowadzane są poprzez zabawy, piosenki, gry i bajki, co ma na celu uwrażliwiać Dziecko na języki obce, zachęcać do ich poznawania, wzbogacać umiejętności społeczne i komikacyjne, zwiększać wiedzę o świecie oraz wyposażać Dziecko w pewność siebie podczas posługiwania się językami obcymi.

 

Jednakże, profil językowy ma dla nas także inny wymiar. Jest to także specyficzne podjeście do koncepcji pracy z Dzieckiem. Nawiązuje bowiem bezpośrednio do koncepcji Reggio, gdzie nauczyciele są otwarci na nową wiedzę i zmiany, przy czym dobro dzieci jest zawsze punktem wyjścia i celem. Oprócz tego istotna jest otwartość na przemiany, na nowe eksperymenty oraz zmiany w zależności od potrzeb i spostrzeżeń. Nowe pomysły, doświdczenia i zmiany są inicjowane przez Nauczycieli, ale także Rodziców i Dzieci. Dzięki stałej obserwacji Dzieci i dialogu nimi oraz ich Rodzicami, możemy lepiej organizować przestrzeń edukacyjno-wychowawczą Przedszkola, która umożliwi poznawanie świata wszystkimi zmysłami, rozbudzanie i zaspokajanie ciekawości poznawczej.
Język- to nie tylko mowa, dla nas to przede wszystkim komunikacja, otwartość na drugiego człowieka, umiejętność dialogu, wyrażania siebie za pomocą słów, a także odkrywanie piękna w symbolicznym świecie mowy werbalnej i niewerbalnej.

Podejście do jezykowego profilu Przedszkola bardzo dobrze oddaje zamieszczony poniżej wiersz Loris Malaguzzi „100 języków dziecka”.

Loris Malaguzzi „100 języków dziecka”

Dziecko składa się ze stu.
Ma sto języków
sto rąk
sto myśli
sto sposobów
w jaki myśli, bawi się i mówi.

Sto –
zawsze sto rodzajów
słuchania, dziwienia się i kochania.


Sto radosnych sposobów
na śpiewanie i rozumienie
na odkrywanie stu światów
na swobodne wymyślanie stu światów
na marzenie o stu światach.

Dziecko ma sto języków
i sto i sto i sto.

Dziewięćdziesiąt dziewięć z nich jednakże
zostają mu ukradzione
ponieważ szkoła i otoczenie
oddzielają jego głowę od ciała.

 

Każą mu:
myśleć bez rąk
tworzyć bez głowy
słuchać i nic nie mówić
rozumieć bez radości
kochać i dziwić się tylko
w czasie Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Każą mu:
odkrywać świat
dawno już odkryty.
Dziewięćdziesiąt dziewięć ze stu
zostają mu ukradzione.

 

Mówią mu:
zabawa i praca
rzeczywistość i fantazja
nauka i wyobraźnia
niebo i ziemia
rozsądek i marzenie
są rzeczami, które nie pasują do siebie.

Mówią mu krótko i zwięźle
że nie ma stu języków.

Dziecko jednak mówi:
A gdyby tak było sto.

[z niem. tłum. Anna Lewandowska-Muller]

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Przy Lesie" w Rajszewie od września 2011r. zmieniło swoją bazę lokalową na specjalnie zaprojektowany dla potrzeb naszej placówki nowy budynek. W nowej siedzibie - oprócz wszystkich zalet nowego miejsca - posiadamy własną kuchnię.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 5 roku życia. Małe grupy wychowanków z podziałem na grupy wiekowe pozwalają nam stworzyć ciepłą, rodzinną atmosferę.

Wszystkie nasze działania ulkierunkowane sa na potrzeby naszych wychowanków, aby Dzieci czuły się w naszej społeczności przedszkolnej szczęśliwe, akceptowane i ważne. Kreatywna, dobrze wykształcona Kadra pedagogiczna stara się uczyć przedszkolaki wiary we własne siły oraz budować w nich silne poczucie własnej indywidualności. Wychowawcy starają się dostosować swoje metody pracy z dziecmi do mozliwości, potrzeb oraz zainteresowań dzieci w zależności od wieku wychowanków, tak by ich rozwój obejmował wszystkie sfery osoowości dziecka i pomagał jednocześnie rozwijać jego talenty.
Każda rodzina ma swoją historię, a każdy człowiek ma własną osobowość. W naszym przedszkolu wspieramy dziecko w rozwoju jego silnej osobowości, w uświadamianiu o poczuciu własnej wartości. Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie miało możliwość realizowania własnych potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami i specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę. Dla nas dziecko to kawałek nieba, który odwiedził ziemię, bez nich nie ma nieba.